Zorgen doen we samen

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
Door de AVG worden je privacy rechten versterkt en uitgebreid. Je hebt meer mogelijkheden om je persoonsgegevens die verwerkt worden te beheren en het wordt makkelijker om een eventueel verleende toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Voor het Dow Voorzieningsfonds gelden meer verplichtingen als zij persoonsgegevens verwerkt. Op basis van de AVG moet het Voorzieningsfonds namelijk kunnen aantonen dat het voorzieningsfonds zich aan de wet houdt.

Gebruikt het Dow Voorzieningsfonds persoonsgegevens?
Om de overeenkomst van het Dow Voorzieningsfonds voor je uit te voeren maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, verzamelt, bewaart en gebruikt (in één woord: verwerkt) het Dow Voorzieningsfonds persoonsgegevens van je. Gegevens als je mannummer, afdeling, naam, adres, postcode, woonplaats, thuistelefoon, mobiele telefoon, e-mailadres, rekeningnummer en gegevens over de aanvraag die je wilt indienen bij het fonds.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het lidmaatschap blijven de gehele lidmaatschap bewaard door het Dow Voorzieningsfonds. De administratie die wordt verzameld bij het aanvragen van een financiële vergoeding wordt 7 jaar worden bewaard. De administratie van enig kalenderjaar zal daarna worden vernietigd. Dit gebeurt na goedkeuring in de bestuursvergadering van het Voorzieningsfonds.

AVG maatregelen
- Het Dow Voorzieningsfonds treft voldoende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Het privacy beleid zal binnen aanzienlijke tijd op deze website worden weergegeven.
​​​​​​​- Er zijn schriftelijke afspraken gemaakt met derden aan wie het Dow Voorzieningsfonds je persoonsgegevens verstrekt voor een goede uitvoering van de overeenkomst  om te borgen dat ook deze derden zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.